skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Millions of pounds squandered in NHS by waste mismanagement.(NEWS)(National Health Service)

Dean, Erin

Nursing Standard, April 6, 2011, Vol.25(31), p.10(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0029-6570

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Millions of pounds squandered in NHS by waste mismanagement.(NEWS)(National Health Service)
  • Tác giả: Dean, Erin
  • Chủ đề: Medical Wastes -- Management
  • Là 1 phần của: Nursing Standard, April 6, 2011, Vol.25(31), p.10(1)
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0029-6570

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...