skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Structure and function of the interacting domains of Spire and Fmn-family formins.(BIOCHEMISTRY)(Author abstract)(Report)

Vizcarra, Christina L. ; Kreutz, Barry ; Rodal, Avital A. ; Toms, Angela V. ; Lu, Jun ; Zheng, Wei ; Quinlan, Margot E. ; Eck, Michael J.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, July 19, 2011, Vol.108(29), p.11884(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...