skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Guns of August 2008: Russia's War in Georgia.(Book review)

Baev, Pavel K.

Slavic Review, Winter, 2010, Vol.69(4), p.1043-1044 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-6779

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    The Guns of August 2008: Russia's War in Georgia.(Book review)
  • Tác giả: Baev, Pavel K.
  • Chủ đề: Cornell, Svante E. ; Starr,s. Frederick
  • Là 1 phần của: Slavic Review, Winter, 2010, Vol.69(4), p.1043-1044
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0037-6779

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...