skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Bound state solutions of schrödinger equation for a more general exponential screened coulomb potential via Nikiforov-Uvarov method

Ita, Benedict I ; Ekuri ; Isaac, Idongesit O ; James, Abosede O

Eclética Química, 01 September 2010, Vol.35(3), pp.103-107 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1678-4618 ; E-ISSN: 1678-4618 ; DOI: 10.1590/S0100-46702010000300009

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...