skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A model-based approach for supporting engineering usability evaluation of interaction techniques

Palanque, Philippe ; Barboni, Eric ; Martinie, Célia ; Navarre, David ; Winckler, Marco

Proceedings of the 3rd ACM SIGCHI symposium on engineering interactive computing systems, 13 June 2011, pp.21-30

ISBN: 9781450306706 ; ISBN: 1450306705 ; DOI: 10.1145/1996461.1996490

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...