skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

What motivates OCB? Insights from the volunteerism literature.(organizational citizenship behavior)

Lavelle, James J.

Journal of Organizational Behavior, August, 2010, Vol.31(6), p.918(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0894-3796

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    What motivates OCB? Insights from the volunteerism literature.(organizational citizenship behavior)
  • Tác giả: Lavelle, James J.
  • Chủ đề: Organizational Behavior -- Evaluation ; Volunteerism -- Analysis ; Employee Motivation -- Analysis
  • Là 1 phần của: Journal of Organizational Behavior, August, 2010, Vol.31(6), p.918(6)
  • Mô tả: The volunteerism literature is employed to explaining the various factors that lead to the adoption of organizational citizenship behavior (OCB) by the employees. Value-expression, social and career-related motives are shown to be some of the factors that act as predictors of OCB.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0894-3796

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...