skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

On the challenges of detecting whole Staphylococcus aureus cells with biosensors

Templier, V ; Roupioz, Y; Roupioz, Yoann (Editor)

Journal of Applied Microbiology, November 2017, Vol.123(5), pp.1056-1067 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-5072 ; E-ISSN: 1365-2672 ; DOI: 10.1111/jam.13510

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...