skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The European carbon balance. Part 4: integration of carbon and other trace-gas fluxes.(Report)

Schulze , E.D. ; Ciais , P. ; Luyssaert , S. ; Schrumpf , M. ; Janssens , I.A. ; Thiruchittampalam , B. ; Theloke , J. ; Saurat , M. ; Bringezu , S. ; Lelieveld , J. ; Lohila , A. ; Rebmann , C. ; Jung , M. ; Bastviken , D. ; Abril , G. ; Grassi , G. ; Leip , A. ; Freibauer , A. ; Kutsch , W. ; Don , A. ; Nieschulze , J. ; Börner , A. ; Gash , J.H. ; Dolman , A.J.;

Global Change Biology, May, 2010, Vol.16(5), p.1451(19) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-1013

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...