skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Riding the Dutch Tiger: The Dutch East Indies Company and the Northeast Coast of Java, 1680-1743

Elson, R. E.

The Journal of Asian Studies, Feb, 1998, Vol.57(1), p.288(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9118

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Riding the Dutch Tiger: The Dutch East Indies Company and the Northeast Coast of Java, 1680-1743
  • Tác giả: Elson, R. E.
  • Chủ đề: Book Reviews ; Nagtegaal, Luc
  • Là 1 phần của: The Journal of Asian Studies, Feb, 1998, Vol.57(1), p.288(3)
  • Mô tả: Elson reviews "Riding the Dutch Tiger: The Dutch East Indies Company and the Northeast Coast of Java, 1680-1743" by Luc Nagtegaal and translated by Beverly Jackson and "Shallow Waters, Rising Tide: Shipping and Trade in Java around 1750" by Gerrit Knaap.
  • Số nhận dạng: ISSN: 0021-9118

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...