skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Feasts and Celebrations in North American Ethnic Communities

Greene, Victor R.

Journal of American Ethnic History, Spring, 1998, Vol.17(3), p.129(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0278-5927

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Feasts and Celebrations in North American Ethnic Communities
  • Tác giả: Greene, Victor R.
  • Chủ đề: Book Reviews ; Gutierrez, Ramon A. ; Fabre, Genevieve
  • Là 1 phần của: Journal of American Ethnic History, Spring, 1998, Vol.17(3), p.129(1)
  • Mô tả: Greene reviews "Feasts and Celebrations in North American Ethnic Communities" edited by Ramon A. Gutierrez and Genevieve Fabre.
  • Số nhận dạng: ISSN: 0278-5927

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...