skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Editorial (p 1-1)

Vanderdonckt, Jean

Journal on Multimodal User Interfaces, July, 2008, Vol.2(1), p.1(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1783-7677

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...