skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Russian Politics and Society.(Brief Article)

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, Nov, 1997, Vol.34(4), p.488(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Russian Politics and Society.(Brief Article)
  • Tác giả: Baev, Pavel
  • Chủ đề: Book Reviews ; Sakwa, Richard
  • Là 1 phần của: Journal of Peace Research, Nov, 1997, Vol.34(4), p.488(2)
  • Mô tả: Baev reviews "Russian Politics and Society" (2nd ed.) by Richard Sakwa.
  • Số nhận dạng: ISSN: 0022-3433

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...