skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Get smart: combining hard and soft power.(Response)

Nye, Joseph S. , Jr.

Foreign Affairs, July-August, 2009, Vol.88(4), p.160(4)

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi
 • Nhan đề:
  Get smart: combining hard and soft power.(Response)
 • Tác giả: Nye, Joseph S. , Jr.
 • Chủ đề: Political Power -- Analysis ; United States Foreign Relations -- Analysis
 • Là 1 phần của: Foreign Affairs, July-August, 2009, Vol.88(4), p.160(4)
 • Mô tả:

  Leslie Gelb's skepticism of "smart power" is misguided; it is only by combining the strategies of both hard and soft power that the United States can achieve its ends.


 • Ngôn ngữ: English
 • Số nhận dạng: ISSN: 0015-7120

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...