skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Analysis of the inhibitory mechanism of d-allose on MOLT-4F leukemia cell proliferation.(Report)

Hirata, Yuko ; Saito, Madoka ; Tsukamoto, Ikuko ; Yamaguchi, Fuminori ; Sui, Li ; Kamitori, Kazuyo ; Dong, Youyi ; Uehara, Eisuke ; Konishi, Ryoji ; Janjua, Najma ; Tokuda, Masaaki;

Journal of Bioscience and Bioengineering, May, 2009, Vol.107(5), p.562(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1389-1723

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...