skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effective distribution of object-oriented applications

Purao, Sandeep ; Jain, Hemant ; Narareth, Derek

Communications of the ACM, 01 August 1998, Vol.41(8), pp.100-108 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/280324.280339

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...