skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Cardiovascular risk factors after antenatal exposure to betamethasone: 30-year follow-up of a randomised controlled trial

Dalziel, Stuart R. ; Walker, Natalie K. ; Parag, Varsha ; Mantell, Colin ; Rea, Harold H. ; Rodgers, Anthony ; Harding, Jane E.

The Lancet, May 28, 2005, Vol.365(9474), p.1856(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...