skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

"For the Sake of Our Japanese Brethren": Assimilation, Nationalism, and Protestantism Among the Japanese of Los Angeles, 1895-1942

Odo, Franklin

International Migration Review, Spring, 1997, Vol.31(1), p.199(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0197-9183

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    "For the Sake of Our Japanese Brethren": Assimilation, Nationalism, and Protestantism Among the Japanese of Los Angeles, 1895-1942
  • Tác giả: Odo, Franklin
  • Chủ đề: Book Reviews ; Hayashi, Brian Masaru
  • Là 1 phần của: International Migration Review, Spring, 1997, Vol.31(1), p.199(2)
  • Mô tả: "'For the Sake of Our Japanese Brethren': Assimilation, Nationalism, and Protestantism among the Japanese of Los Angeles, 1895-1942," by Brian Masaru Hayashi, is reviewed.
  • Số nhận dạng: ISSN: 0197-9183

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...