skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

La UE como nuevo tipo de autoridad política: el ejemplo de la política de seguridad / The EU as a new form of political authority: the example of security policy

Kaldor, Mary

Revista CIDOB d'Afers Internacionals, 1 December 2012, Issue, pp.113-130 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 11336595

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...