skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Contested Knowledge: Social Theory in the Postmodern Era

Elliott, Anthony

Sociology, August, 1995, Vol.29(3), p.552(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0385

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Contested Knowledge: Social Theory in the Postmodern Era
  • Tác giả: Elliott, Anthony
  • Chủ đề: Book Reviews ; Seidman, Steven
  • Là 1 phần của: Sociology, August, 1995, Vol.29(3), p.552(3)
  • Mô tả: Contested Knowledge: Social Theory in the Postmodern Era by Steven Seidman is reviewed.
  • Số nhận dạng: ISSN: 0038-0385

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...