skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Child development in developing countries 3: strategies to avoid the loss of developmental potential in more than 200 million children in the developing world.(Series)

Engle, Patrice L. ; Black, Maureen M. ; Behrman, Jere R. ; De Mello, Meena Cabral ; Gertler, Paul J. ; Kapiriri, Lydia ; Martorell, Reynaldo ; Young, Mary Eming

The Lancet, Jan 20, 2007, Vol.369(9557), p.229(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...