skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

'06 had Sony singing the blues.(Sony Corp.'s manufacturing snafus that have cost the company revenue, market share and prestige)

Hara, Yoshiko ; Yoshida, Junko ; Mcgrath, Dylan

Electronic Engineering Times, Dec 28, 2006, Issue 1455, p.8

ISSN: 0192-1541

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...