skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Eurasia in Balance: The U.S. and the Regional Power Shift.(Book review)

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, March, 2006, Vol.43(2), p.230(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Eurasia in Balance: The U.S. and the Regional Power Shift.(Book review)
  • Tác giả: Baev, Pavel
  • Chủ đề: Cohen, Ariel
  • Là 1 phần của: Journal of Peace Research, March, 2006, Vol.43(2), p.230(1)
  • Mô tả: Baev reviews Eurasia in Balance: The US and the Regional Power Shift, edited by Ariel Cohen.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0022-3433

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...