skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Sociology of Law: An Introduction

Travers, Max

International Journal of the Sociology of Law, June, 1993, Vol.21(2), p.175-176 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0194-6595

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    The Sociology of Law: An Introduction
  • Tác giả: Travers, Max
  • Chủ đề: Book Reviews ; Cotterrell, Roger
  • Là 1 phần của: International Journal of the Sociology of Law, June, 1993, Vol.21(2), p.175-176
  • Số nhận dạng: ISSN: 0194-6595

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...