skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Labour revisionism and qualities of mind and character, 1931-79

Nuttall, Jeremy

The English Historical Review, June, 2005, Vol.120(487), p.667(28) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-8266

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Labour revisionism and qualities of mind and character, 1931-79
  • Tác giả: Nuttall, Jeremy
  • Chủ đề: Political Ideologies -- Analysis
  • Là 1 phần của: The English Historical Review, June, 2005, Vol.120(487), p.667(28)
  • Mô tả: The role played by the qualities of mind and character of the Labour Party in their politics and ideology is examined. Some influential thinkers and politicians of the Labour Party gave importance to qualities such as intelligence and moderation in politics during 1931-1979.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0013-8266

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...