skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

An asymmetric energetic type Ic supernova viewed off-axis, and a link to gamma ray bursts.(Reports)

Mazzali, Paolo A. ; Kawabata, Koji S. ; Maeda, Keiichi ; Nomoto, Ken' Ichi ; Filippenko, Alexei V. ; Ramirez - Ruiz, Enrico ; Benetti, Stefano ; Pian, Elena ; Deng, Jinsong ; Tominaga, Nozomu ; Ohyama, Youichi ; Iye, Masanori ; Foley, Ryan J. ; Matheson, Thomas ; Wang, Lifan ; Gal - Yam, Avishay

Science, May 27, 2005, Vol.308(5726), p.1284(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...