skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Missions and empire.(Book Review)

Spear, Thomas

The Journal of African History, March, 2005, Vol.46(1), p.167(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8537

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Missions and empire.(Book Review)
  • Tác giả: Spear, Thomas
  • Chủ đề: Porter, Andrew ; Stanley, Brian ; Low, Alaine
  • Là 1 phần của: The Journal of African History, March, 2005, Vol.46(1), p.167(2)
  • Mô tả: The Imperial Horizons of British Protestant Missions, 1880-1914 edited by Andrew Porter and Missions, Nationalism, and the End of Empire edited by Brian Stanley and Alaine Low are reviewed.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0021-8537

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...