skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Taste of Modernity, Sufism, Salafiyya, and Arabism in Late Ottoman Damascus, Islamic History and Civilization .(Book Review)

Emon, Anver M.

International Journal of Middle East Studies, August, 2002, Vol.34(3), p.580-582 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7438

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Taste of Modernity, Sufism, Salafiyya, and Arabism in Late Ottoman Damascus, Islamic History and Civilization .(Book Review)
  • Tác giả: Emon, Anver M.
  • Chủ đề: Weismann, Itzchak
  • Là 1 phần của: International Journal of Middle East Studies, August, 2002, Vol.34(3), p.580-582
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0020-7438

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...