skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

National pride and defeat: a comparison of Danish and German nationalism. (The Impact of Western Nationalisms: Essays Dedicated to Walter Z. Laqueur on the Occasion of His 70th Birthday)

Yahil, Leni

Journal of Contemporary History, Sept, 1991, Vol.26(3-4), p.453(26) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0094

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...