skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A stranger in the looking glass: developing and challenging a hypnotic mirrored-self misidentification delusion

Barnier, Amanda J ; Cox, Rochelle E ; Connors, Michael ; Langdon, Robyn ; Coltheart, Max

The International journal of clinical and experimental hypnosis, January 2011, Vol.59(1), pp.1-26 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1744-5183 ; PMID: 21104482 Version:1 ; DOI: 10.1080/00207144.2011.522863

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...