skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Attentive agents.(includes related article about an attentive agent, called PONG, that senses and responds to a user's gaze, voice, and facial expression)(Special Section: Attentive User Interfaces)(Cover Story)

Licklider, J. C. R. C. R.

Communications of the ACM, March, 2003, Vol.46(3), p.47(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...