skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

African intellectuals, universities and nationalism. (Reviews).(Nationalism and African Intellectuals)(Book Review)

Odhiambo, E. S. Atieno

The Journal of African History, Jan, 2003, Vol.44(1), p.177(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8537

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    African intellectuals, universities and nationalism. (Reviews).(Nationalism and African Intellectuals)(Book Review)
  • Tác giả: Odhiambo, E. S. Atieno
  • Chủ đề: Book Reviews ; Falola, Toyin
  • Là 1 phần của: The Journal of African History, Jan, 2003, Vol.44(1), p.177(2)
  • Mô tả: "Nationalism and African Intellectuals" by Toyin Falola is reviewed.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0021-8537

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...