skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Atlas of the Languages and Ethnic Communities of South Asia.(Review)

Shapiro, Michael C.

The Journal of the American Oriental Society, July-Sept, 1999, Vol.119(3), p.495 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0279

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Atlas of the Languages and Ethnic Communities of South Asia.(Review)
  • Tác giả: Shapiro, Michael C.
  • Chủ đề: Book Reviews ; Breton, Roland J.-l.
  • Là 1 phần của: The Journal of the American Oriental Society, July-Sept, 1999, Vol.119(3), p.495
  • Mô tả: Shapiro reviews "Atlas of the Languages and Ethnic Communities of South Asia" by Roland J.-L. Breton.
  • Số nhận dạng: ISSN: 0003-0279

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...