skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Uncertainty, Anxiety, Frugality: Dealing with Leprosy in the Dutch East Indies.(Uncertainty, Anxiety, Frugality: Dealing with Leprosy in the Dutch East Indies, 1816-1942)(Book review)

Neelakantan, Vivek

Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia and Oceania, Jan, 2019, Vol.175(1), p.89(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-2294

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Uncertainty, Anxiety, Frugality: Dealing with Leprosy in the Dutch East Indies.(Uncertainty, Anxiety, Frugality: Dealing with Leprosy in the Dutch East Indies, 1816-1942)(Book review)
  • Tác giả: Neelakantan, Vivek
  • Chủ đề: Van Bergen, Leo
  • Là 1 phần của: Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia and Oceania, Jan, 2019, Vol.175(1), p.89(3)
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0006-2294

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...