skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Professionalization of public relations in Latin America: A longitudinal comparative study

Molleda, Juan ; Moreno, Angeles ; Navarro, Cristina

Public Relations Review, Dec 2017, Vol.43(5), p.1084 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03638111 ; E-ISSN: 18734537

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...