skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Research on contraception still in the doldrums: a billion young people are heading toward their reproductive years, but few new birth control methods are on the horizon. (News)

Holden, Constance

Science, June 21, 2002, Vol.296(5576), p.2172 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Research on contraception still in the doldrums: a billion young people are heading toward their reproductive years, but few new birth control methods are on the horizon. (News)
  • Tác giả: Holden, Constance
  • Chủ đề: Human Reproduction -- Research ; Contraception -- Research ; Birth Control -- Research ; Sexually Transmitted Disease Prevention
  • Là 1 phần của: Science, June 21, 2002, Vol.296(5576), p.2172
  • Mô tả: A billion young people are heading toward their reproductive years, but few new birth control methods are on the horizon. Only a handful of companies are engaged in research on new contraceptive methods. Most companies are worried about liability.
  • Số nhận dạng: ISSN: 0036-8075

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...