skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

After the Hyde Amendment: Public funding for abortion in FY 1978

Gold, Rachel Benson

Readings on Induced Abortion, Volume 1: Politics and Policies, Jan, 2000, p.170(4)

ISBN: 0-939253-51-8

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    After the Hyde Amendment: Public funding for abortion in FY 1978
  • Tác giả: Gold, Rachel Benson
  • Chủ đề: Abortion -- Finance
  • Là 1 phần của: Readings on Induced Abortion, Volume 1: Politics and Policies, Jan, 2000, p.170(4)
  • Số nhận dạng: ISBN: 0-939253-51-8

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...