skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

HHS Inks Cell Deal; NAS Calls for More Lines.(Health and Human Services, National Academy of Sciences)(Brief Article)

Holden, Constance

Science, Sept 14, 2001, Vol.293(5537), p.1966 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    HHS Inks Cell Deal; NAS Calls for More Lines.(Health and Human Services, National Academy of Sciences)(Brief Article)
  • Tác giả: Holden, Constance
  • Chủ đề: Human Embryo -- Research ; Stem Cells -- Research
  • Là 1 phần của: Science, Sept 14, 2001, Vol.293(5537), p.1966
  • Số nhận dạng: ISSN: 0036-8075

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...