skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

DSP1, an HMG-like protein, is involved in the regulation of homeotic genes

Decoville, Martine ; Giacomello, E ; Leng, M ; Locker, D

Genetics, 01 January 2001, Vol.157(1), pp.237-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-6731 ; E-ISSN: 1943-2631

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...