skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Negativity bias and basic values.(Open Peer Commentary)(Essay)(Author abstract)

Schwartz, Shalom H.

Behavioral and Brain Sciences, June, 2014, Vol.37(3), p.328(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-525X

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...