skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Interleukin-8 in gastrointestinal inflammation and malignancy: induction and clinical consequences.(Report)

Cotton, James A ; Platnich, Jaye M ; Muruve, Daniel A ; Jijon, Humberto B ; Buret, Andre G ; Beck, Paul L

International Journal of Interferon, Cytokine and Mediator Research, Annual, 2016, Vol.8, p.13(22) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1179-139X

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...