skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Fidaxomicin (dificid) for Clostridium difficile infection.(Report)

Patel, Dhiren ; Goldman - Levine, Jennifer D.

American Family Physician, Feb 1, 2013, Vol.87(3), p.211(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-838X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...