skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Corrigendum to "Two year psychosocial and mental health outcomes for refugees subjected to restrictive or supportive immigration policies" [Soc. Sci. Med. 72 (2011) 1149-1156].(Correction notice)

Steel, Zachary ; Momartin, Shakeh ; Silove, Derrick ; Coello, Marianio ; Aroche, Jorge ; Tay, Alvin Kuowei

Social Science & Medicine, 2015, Vol.138, p.101 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-9536

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...