skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Structure of human dual-specificity phosphatase 7, a potential cancer drug target

Lountos, George T. ; Austin, Brian P. ; Tropea, Joseph E. ; Waugh, David S.

Acta Crystallographica Section F, June, 2015, Vol.71(6), p.650(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1744-3091

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...