skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Health protection as a citizen's right

Barcena, Alicia

The Lancet, April 4, 2015, Vol.385(9975), p.e29-e30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Health protection as a citizen's right
  • Tác giả: Barcena, Alicia
  • Là 1 phần của: The Lancet, April 4, 2015, Vol.385(9975), p.e29-e30
  • Mô tả: To link to full-text access for this article, visit this link: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(14)61771-2 Byline: Alicia Barcena Author Affiliation: (a) Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Vitacura, Santiago 7630412, Chile
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0140-6736

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...