skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Rigid, complete annuloplasty rings increase anterior mitral leaflet strains in the normal beating ovine heart.(Surgery for Valvular Heart Disease)(Report)

Bothe, Wolfgang ; Kuhl, Ellen ; Kvitting, John - Peder Escobar ; Rausch, Manuel K. ; Goktepe, Serdar ; Swanson, Julia C. ; Farahmandnia, Saideh ; Ingels, Neil B. , Jr. ; Miller, D. Craig

Circulation, Sept 13, 2011, Vol.124(11), p.S81-S96 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-7322

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...