skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effects of cell phone radiofrequency signal exposure on brain glucose metabolism.(Clinical report)

Volkow, Nora D. ; Tomasi, Dardo ; Wang, Gene - Jack ; Vaska, Paul ; Alexoff, Dave ; Logan, Jean ; Wong, Christopher

JAMA, The Journal of the American Medical Association, Feb 23, 2011, Vol.305(8), p.808(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0098-7484

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...