skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Nutrition and Hydration in the Terminally Ill Cancer Patient: The Nurse's Role in Helping Patients and Families Cope

Holden, Constance M

The Hospice Journal, 01 June 1993, Vol.9(2-3), pp.15-35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0742-969X ; DOI: 10.1080/0742-969X.1993.11882767

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...