skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A data logger tag for the study of slaughter procedures in aquacultured salmon

Olsen , O.A. ; Skjervold , P.O. ; Fjaera , S.O.

Hydrobiologia, 1998, Vol., pp.71-77 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-8158

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...