skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Preliminary ethnobotanical survey of Kurupukari: an Amerindian settlement of central Guyana

Johnston , M. ; Colquhoun , A.

Economic botany, 1996, Vol.(2), pp.182-194 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-0001

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...