skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

genome and transcriptome of Haemonchus contortus, a key model parasite for drug and vaccine discovery

Laing , Roz ; Kikuchi , Taisei ; Martinelli , Axel ; Tsai , Isheng J ; Beech , Robin N ; Redman , Elizabeth ; Holroyd , Nancy ; Bartley , David J ; Beasley , Helen ; Britton , Collette ; Curran , David ; Devaney , Eileen ; Gilabert , Aude ; Hunt , Martin ; Jackson , Frank ; Johnston , Stephanie L ; Kryukov , Ivan ; Li , Keyu ; Morrison , Alison A ; Reid , Adam J ; Sargison , Neil ; Saunders , Gary I ; Wasmuth , James D ; Wolstenholme , Adrian ; Berriman , Matthew ; Gilleard , John S ; Cotton , James A

Genome biology, 2013, Vol.14(8), p.3153 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1465-6906

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...